Biuro karierDla pracodawcw

Realizacja programu praktyki zawodowej nastpuje przy wspópracy z penomocnikiem ds. praktyki zawodowej wg nastpujcych zasad:

  • Praktyki zawodowe odbywaj si w formie projektów organizacyjnych oraz stacjonarnych stay w siedzibach praktykodawców. Praktyki realizowane w formie stay odbywaj si na podstawie pisemnych umów pomidzy uczelni a instytucj zapewniajc praktyki. Praktykodawca jest zobowizany oceni aktywno studenta oraz sporzdzi stosowny list referencyjny.
  • Studenci zainteresowani praktykami i prac dostarczaja wersj elektroniczn CV i listu motywacyjnego
  • Planowanie praktyk zawodowych dla studentów jest zgodne z ich oczekiwaniami i predyspozycjami i nastpuje po wypenieniu ankiety osobowej
  • Selekcja odpowiedniego kandydata na praktyki zawodowe odbywa si wg kryteriów okrelonych przez praktykodawc
  • Kierowanie studentów na praktyki zawodowe nastpuje na podstawie skierowania wypenionego przez penomocnika ds. praktyki zawodowej
  • Penomocnik ds. praktyki zawodowej ustala z wyznaczonym przez instytucj zapewniajc praktyk opiekunem praktyki zawodowej zakres tematyczny praktyki
  • Penomocnika ds. praktyki zawodowej monitoruje przebieg praktyki zawodowej studenta
  • Rozliczanie studentów z odbytych praktyk zawodowych nastpuje na podstawie formularza zaliczenia praktyk wypenionego przez opiekuna praktyk zawodowych
  • Aktualne informacje o instytucjach i propozycjach praktyk zawodowych dostpne s na tablicy informacyjnej powiconej zagadnieniom praktyki zawodowej
<< powrót do listy