Biuro karierO biurze karier

Biuro Karier Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie zostao powoane decyzj Rektora WSP z dnia 22 grudnia 2003 roku. Biuro rozpoczo dziaalno 5 stycznia 2004 roku. Celem Biura Karier Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie jest udzielanie studentom i absolwentom uczelni wszechstronnej pomocy w zakresie akcesji na rynek pracy oraz aktywnego i wiadomego prowadzenia indywidualnej kariery zawodowej. W szczególnoci Biuro Karier realizuje nastpujce cele:

 • Identyfikacja indywidualnych predyspozycji, umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych oraz aspiracji studentów;
 • Realizacja dziaalnoci informacyjnej w zakresie struktury i zmian na rynku pracy oraz oczekiwa poszczególnych pracodawców i opisów stanowisk;
 • Ksztacenie u studentów umiejtnoci aktywnego poszukiwania zatrudnienia i rozwoju zawodowego;
 • Uatwianie studentom i absolwentom uczelni kontaktu z wyspecjalizowanymi instytucjami doradztwa personalnego oraz indywidualnymi pracodawcami.

Biuro Karier w ramach swojej dziaalnoci podejmuje zadania na rzecz:

 • studentów i absolwentów uczelni
 • instytucji zainteresowanych organizacj praktyki zawodowej z udziaem studentów uczelni
 • pracodawców potencjalnie oferujcych zatrudnienie studentom i absolwentom uczelni;
 • instytucji porednictwa pracy i doradztwa zawodowego powoanych do organizacji procesu rekrutacji i selekcji personelu.

Biuro karier uczelni realizuje swoje cele na rzecz studentów poprzez:

 • Realizacj wród studentów ankiety pozwalajcej szczegóowo zidentyfikowa indywidualne predyspozycje, umiejtnoci i kwalifikacje zawodowych oraz aspiracji studentów;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji ze studentami uczelni przez wyspecjalizowanego doradc zawodowego, którego zadaniem jest pomoc studentom w rozpoznawaniu i uwiadomieniu predyspozycji zawodowych i denie do samopoznania poprzez ustalenie mocnych i sabych stron studenta oraz okrelenie sposobów wyeliminowania tych ostatnich;
 • Planowanie indywidualnego rozwoju kariery zawodowej i projektowanie cieek kariery;
 • Indywidualn pomoc przy rozwizaniu problemów personalno-zawodowych;
 • Monitorowanie karier zawodowych absolwentów uczelni;
 • Doksztacanie studentów w zakresie sporzdzania dokumentów niezbdnych w procesie rekrutacji i selekcji, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawc i postpowania w sytuacji testów kwalifikacyjnych oraz innych metod kwalifikacji pracowników;
 • Prowadzenie grupowych szkole, prezentacji i seminariów na temat trudnoci i barier w poszukiwaniu pracy, perspektyw rozwoju zawodowego, moliwoci podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a take wymaga stawianych przez pracodawców kandydatom do pracy, organizowanie warsztatów poruszania si na rynku pracy (pisanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, sposoby rekrutacji, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, zakadanie wasnej dziaalnoci gospodarczej, szkolenia doskonalce umiejtnoci interpersonalne);
 • Budowanie u studentów i absolwentów poczucia wasnej wartoci w kategoriach szans i predyspozycji zawodowych oraz promocja studentów i absolwentów uczelni;
 • Realizacj programu praktyki zawodowej;
 • Udostpnianie za zgod studenta informacji na jego temat instytucjom porednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz potencjalnym pracodawcom.

Biuro Karier uczelni realizuje swoje cele na rzecz potencjalnych pracodawców oraz instytucji porednictwa pracy i doradztwa zawodowego powoanych do organizacji procesu rekrutacji i selekcji personelu poprzez:

 • Nawizywanie wspópracy w zakresie uatwiania studentom i absolwentom uczelni kontaktu z tymi instytucjami;
 • Systematyczne poznawanie stosowanych procedur rekrutacji i selekcji;
 • Udostpnianie za zgod studenta lub absolwenta uczelni informacji i ofert pracowniczych w bazach danych tych instytucji.