Biuro kariercieki karier zawodowych

Absolwentka 2011 – Specjalno: Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi oraz Public Relations



W jakiej firmie pracujesz i na jakim stanowisku?
Pracuj jednoczenie w kilku organizacjach komercyjnych i spoecznych:
•    dyrektor ds. Marketingu i Public Relations w firmie PRO PLUS Sp. z o.o. (producent rozwiza technologicznych w medycynie)
•    specjalista ds. social media w Bartoszyckim Orodku Sportu i Rekreacji
•    czonek zarzdu w Stowarzyszeniu rozwoju i aktywnoci modziey CZAS NA NAS –
•    wiceprezes w Bartoszyckim Stowarzyszeniu na rzecz Honorowego Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Dawców Organów RUBIN

Jak wyglda Twój dzie pracy?
Dzie zaczynam od przegldania skrzynki mailowej i ustalania priorytetów. Istotnym elementem jest planowanie, które uatwia mi porzdek dnia pracy. Nastpnie wspólne poranne spotkanie teamu PRO PLUS w celu omówienia kluczowych zagadnie na najblisze dni. Najwaniejsz, podstawow rzecz w zarzdzaniu czasem jest ustalenie celu. Wana jest odpowied na pytania:
Co chcemy osign? Dlaczego chcemy to osign? Jak to osign?

Czy to Twoja  pierwsza praca? Gdzie wczeniej pracowaa?
Oczywicie e nie  Pracuj ju od ponad 4,5 roku realizujc zagadnienia z zakresu marketingu i public relations. Dowiadczenie pozyskaam na szerokim gruncie: w sektorze publicznym, prywatnym i pozarzdowym - w branach: medycyna, technologie, sport i inwestycje.

W jaki sposób i w jakim stopniu studia przygotoway Ci do wykonywanego zawodu?
Bardzo duo zawdziczam WSP! Podstawowy atut: yciowe i praktyczne podejcie do studiowania, a nie uczenie si i klepanie teorii na pami – duo przykadów z „ycia” od ludzi „z brany”. To bardzo istotna kwestia! WSP uczy konkretnego wykorzystania narzdzi i mechanizmów kierujcych danym rynkiem. Wartociowe praktyki, zamiast tzw. „parzenia kawy” np. wspóorganizacja eventów rónego rodzaju: m.in. Festiwal Reklamy ZOTE ORY, Regaty rodowisk Artystycznych, Dni Mazowsza - Regionalny Festiwal, Akcje na Powzkach itp. Bdc w WSP miaam take okazj sprawdzi si w strukturach samorzdu studentów WSP, w organizacji skupiajcej samorzdy Warszawskie -  Porozumienie Uczelni Warszawskich oraz by delegatem Wyszej Szkoy Promocji w obradach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej – to take ogromna dawka dowiadcze!

Jakie kompetencje s niezbdne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku?
Ogromna elastyczno i dostosowywanie narzdzi komunikacyjnych do dynamicznie zmieniajcego si rynku i grup docelowych. Umiejtno i odwaga wychodzenia skrajnie poza szablony i standardy – dua dawka kreatywnoci i fantazji   Istotn kompetencj jest take wysoki poziom komunikacji – zarówno tzw. lekkie pióro, ale take umiejtno wystpie publicznych m.in. telewizyjnych, radiowych a co za tym idzie umiejtno pozyskania zainteresowania medialnego danym eventem, produktem czy usug.  Reasumujc: umiejtno kreowania i zarzdzania mark, projektowanie komunikacji, doradztwo kierownicze w zakresie realizowanych strategii i budowy spójnych dziaa i polityki medialnej oraz rzecznictwo prasowe.

Jak to jest by swoim wasnym szefem?
To czysta przyjemno tym bardziej, i zarzd firmy darzy mnie zaufaniem i mam w peni woln rk co do decyzji i dziaa, które realizuj. To ogromny komfort i furtka dla wyobrani. To take znacznie zwiksza poziom motywacji oraz zaangaowania. Ze wzgldu na bran, która jednoczenie dopiero raczkuje a z drugiej strony jest niesamowicie dynamiczna technologicznie, wiadomo kreowania danego rynku, take daje ogromny synergiczny efekt.

Co doradziaby studentom pragncym realizowa swoje cele zawodowe?
By kim? By sob! Realizowa marzenia - robi to co si kocha, nie tracc przy tym swego indywidualnego charakteru! Aby nie „chodzi do pracy” a po prostu si realizowa i czerpa z tego przyjemno

Najwikszy sukces?
Sukces, pojcie wzgldne. Prywatnie to na pewno satysfakcj sprawio mi, e po zaledwie 3 latach dziaa w swoim rodzinnym miecie – w Bartoszycach, zostaam nominowana do tytuu KOBIETA NIEZWYKA i wród tak znamienitego grona otrzymaam III miejsce. Natomiast naukowy sukces - dziki Rektorowi WSP - naukowa publikacja „Zarzdzanie Fundraisingiem”.

Jakie s Twoje plany na przyszo?
Planuje zrobi doktorat, promowa Bartoszyce jako wspaniae miejsce do tzw. zielonego relaksu i spywów kajakowych (www.bartoszyce.pl) oraz zwikszy wiadomo spoeczn o moliwociach jakie daje wspóczesna medycyna dziki takim wynalazcom jak team PRO PLUS (www.pro-plus.pl). Prywatnie marzy mi si liczna i szczliwa rodzinka
 

<< powrót do listy