Biuro kariercieki karier zawodowych

Absolwent  2009 – specjalno ReklamaW jakiej firmie pracujesz i na jakim stanowisku?

Prowadz wasn dziaalno gospodarcz pod nazw Agencja Eventowa 2Faces, czyli, krótko mówic, jestem wacicielem www.zygzaki.com.pl oraz www.zabawiaki.com.pl

Jak wyglda Twój dzie pracy?

To zaley który. Ogólnie pracuj 7 dni w tygodniu. Kto powie – ale pechowiec. Nawet nie ma wolnego . To fakt. Dni bez pracy jest niewiele w cigu roku. Dzielc dzie wedug systemu „biuro” lub „realizacja”, mój dzie pracy wyglda nastpujco:

BIURO.

Dziaania zazwyczaj rozpoczynam od weryfikacji zada priorytetowych. Zaliczam do nich  wszystkie te dziaania, które s zwizane z prac przy najbliszej realizacji. Nie znosz (!!!) zalegoci, spónie, zaniedba. Gdy tylko odpowiem na wszystkie pytania, sugestie i wtpliwoci moich klientów oraz kontrahentów, zaczynam prac nad kreowaniem nowych projektów. Nie lubi sta w miejscu (pierwszy raz to chyba pisz). Ale to fakt. Gdy nie mam nawau pracy, a mam zalegoci w rodzinie, to kocz dziaania biurowe ok. 17. ona, gdyby to przeczytaa, na pewno by zaprzeczya.

REALIZACJA:
Czas nie ma znaczenia. Musz wykona swoj prac profesjonalnie, tak, by klient by zadowolony. Uwierzcie, dzieci to wymagajcy klienci

Czy to Twoja  pierwsza praca? Gdzie wczeniej pracowae?


Moja droga w sektorze eventów oraz realizacji imprez „wszelkiej maci” rozpocza si ju 14 lat temu. W szkole aktorskiej, bo tak skoczyem zanim spotkalimy si w WSP, dziaaem na I roku jako animator. Potem przysza kolej na prowadzcego strefy dziecice, a na koniec prowadziem imprezy. Tak rozpocza si droga z projektami eventowymi. Na IV roku pod opiek miaem nawet 10 osób, które prowadziy dziaania eventowe, a ja koordynowaem projekty. Podjem decyzj, e jako aktor szukam pracy w Warszawie i tak trafiem do TVP. W telewizji prowadziem program dla dzieci Zygzaki. Po nagraniu ok. 40-45 odcinków, niestety, program zdjto z produkcji. Na otarcie ez pozostaa nagroda od Komitetu Ochrony Praw Dziecka za Program Przyjazny Dziecku oraz pyty CD z utworami z tego programu. Po zamkniciu tego rozdziau w moim yciu, stwierdziem, e musz wróci do organizacji eventów. Pracowaem w dwóch agencjach eventowych. Praca w nich nauczya mnie wiele, zwaszcza spojrzenia na biznes i event z innej perspektywy…

W jaki sposób i w jakim stopniu studia przygotoway Ci do wykonywanego zawodu?

Trudne pytanie, ale postaram si odpowiedzie na nie jak najbardziej szczerze. Ze wzgldu na fakt, i moje dowiadczenia w szeroko pojtej reklamie byy w jakim stopniu ju namacalne, to nie wszystko mnie tak mocno przekonywao. To s moje pamitne odczucia wtedy, gdy uczszczaem do WSP. Gdy spojrz na czas i na fakt, i rynek si rozwija, to nie wyobraam sobie wejcia w wiat reklamy bez wiedzy, jak mona uzyska w WSP. Jednak, by zaistnie w wiecie reklamy/marketingu nie wystarczy tylko przyj i si pouczy. Trzeba chcie czego wicej. Trzeba konfrontowa wiedz uzyskan w uczelni z codziennymi dziaaniami. Tylko wtedy mona mie satysfakcj z wykonanej pracy.  

Jakie kompetencje s niezbdne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku?

Na moim? (miech). Szczerze – jest ich bardzo wiele. Ale nie dotykam si ksigowoci – zawsze byem „noga” w tych sprawach. Nie lubi spraw urzdowych, ale staram si by na bieco z potrzebami dzieci. Bowiem to do nich skierowane s nasze dziaania. To dzieci s gównymi odbiorcami naszych dziaa.

Jak to jest by swoim wasnym szefem?

Nie traktuj siebie jak szefa. W pracy jestemy zespoem. Nie lubi opieszaoci i udawania, e zadania id dobrym rytmem. Kady to wie. Klient nie moe czeka.

Co doradziby studentom pragncym realizowa swoje cele zawodowe?

Zaprocie mnie na godzin to Wam opowiem

Jakie s Twoje plany na przyszo?

Marz o urlopie, ale ten przewidziany jest na wrzesie. A zawodowo wdraam www.zabawiaki.com.pl i ten proces rozwoju przewiduj na cay rok. Po ukoczeniu tych dziaa zaczn realizowa nowy projekt – babyartpark.com.pl – bdzie to platforma dla najmodszych, ale tym bd móg chwali si za 2 lata.

 

<< powrót do listy